Vejthani Hospital | Hospital in Bangkok | Check-up in Bangkok | The Best Private Hospitals in Bangkok | The Best Medical team | Hospital in Thailand
แนะนำองค์กร

โรงพยาบาลเวชธานี

เป็น 1 ในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย
ที่เป็นที่ยอมรับของคนไข้ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ มากว่า 20 ปี

" เพราะคำนึงถึงสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของคนไข้เป็นอันดับแรก "

โรงพยาบาลเวชธานีจึงใส่ใจในทุกขั้นตอน

# ด้วยคุณภาพการรักษาที่ได้มาตรฐานสากล เพียบพร้อมด้วย
# ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มากประสบการณ์
# เทคโนโลยีการรักษาที่ก้าวหน้า ทันสมัย การดูแลอย่างเข้าใจ ใส่ใจ และ ใกล้ชิด.

วิสัยทัศน์

ได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้นำทางด้านการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว โดยการให้บริการคุณภาพชั้นสูง และมีวัฒนธรรมในการทำงานด้วยความร่วมมือ โดยดึงศักยภาพของพวกเราทุกคนออกมาใช้ร่วมกัน

พันธกิจ

ให้การดูแลรักษาที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ด้วยการผสานการศึกษาและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์อันยอดเยี่ยม โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

นโยบายคุณภาพของเวชธานี ( Quality Policy )

มุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นโยบายของเวชธานี ( Policy )

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และหนทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นโรงพยาบาลเวชธานีจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานแต่ละด้านไว้ดังนี้

 • นโยบายด้านบริหารการเงิน
 • นโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • นโยบายเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วย และจริยธรรมองค์กร
 • นโยบายเกี่ยวกับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
 • นโยบายด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
 • นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • นโยบายด้านสังคม
 • นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรและประสานบริการ

ค่านิยมเวชธานี

ให้การดูแลรักษาที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ด้วยการผสานการศึกษาและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์อันยอดเยี่ยม โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

 • Customer Centric

  มุ่งเน้นที่ผู้บริโภคเป็นสำคัญ

 • Quality Mind

  มุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณภาพ

 • Integrity

  มุ่งเน้นความซื่อสัตย์เป็นสำคัญ

 • Public Awareness

   

  มุ่งเน้นเรื่องของการคำนึงถึงส่วนรวม

   

 • Teamwork

  มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม ด้วยความสมัครสมาน สามัคคี

 • นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรและประสานบริการ

Core Competency

ให้การดูแลรักษาที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ด้วยการผสานการศึกษาและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์อันยอดเยี่ยม โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

 • High Quality Awareness

  การตระหนักในคุณภาพระดับสูง

 • Excellence Service

  การให้บริการที่เป็นเลิศ

 • Achievement Oriented

  การเน้นผลสำเร็จของงาน

 • Responsibilities

  การตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ

 • Teamwork

  การทำงานเป็นทีม

 • Continuous Learning

  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง